Katalog Usług ODZ

DLA SZKOŁY:

 •  wspieranie organizacji oraz realizacji zadań wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa  zawodowego,
 •  współpraca z radami pedagogicznymi szkół w zakresie zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
 •  wspieranie szkół w koordynowaniu działalności informacyjno doradczej,
 •  wspieranie działalności Szkolnych Ośrodków Kariery,
 •  upowszechnianie dobrych praktyk szkół z zakresu realizacji wsoipz,
 • organizuje kursy i warsztaty doskonalące dla rad pedagogicznych np. ”Świadoma rola rady pedagogicznej w procesie orientacji zawodowej”, „Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu orientacji  i poradnictwa zawodowego”,
 • wspieranie szkół w koordynowaniu działalności informacyjno doradczej,
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania szkół na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej uczniów,
 • rekomendujemy prężnie działające szkoły i przedsiębiorczych nauczycieli do Certyfikatów

DLA UCZNIÓW:

 Doradcy zawodowi pomagają uczniom podczas spotkań indywidualnych lub grupowych:

 • określić zainteresowania i uzdolnienia,
 • ustalić preferencje zawodowe,
 • dokonać samooceny, odkrywać mocne strony, zidentyfikować czynniki trafnego wyboru zawodu, tworzyć indywidualne plany rozwoju zawodowego.

Organizujemy:

 • konkursy zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej,
 • wycieczki do przedsiębiorstw i firm,
 • warsztaty  dla uczniów np. „Świat zawodów na wesoło”, „Planowanie, czyli jak budować swoją drogę rozwoju”, „Zainteresowania zawodowe,
  a wybór szkoły po gimnazjum”, „Świadomy wybór zawodu”, „Wejście na rynek pracy”, „Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą”, „Metody poszukiwania pracy”, „Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego” ; tematy dostosowujemy do potrzeb uczniów
 • badanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem zestawu testów psychologicznych podczas indywidualnych konsultacji zarówno na terenie szkoły, jak i w Punkcie Konsultacyjnym  Ośrodka Doradztwa Zawodowego

DLA NAUCZYCIELI:

 • organizujemy konferencje, seminaria, szkolenia dla nauczycieli z zakresu orientacji zawodowej,
 • wspieramy przy tworzeniu i aktualizowaniu bazy informacji zawodowej,
 • organizujemy spotkania z liderami wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego

DLA RODZICÓW:

 • porady indywidualne w szkołach i na terenie Centrum
 • organizujemy konsultacje grupowe „Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka”; "Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?"
 • organizujemy spotkania z pracodawcami na terenie szkoły

PONADTO:

 • współpracujemy przy organizacji wycieczek zawodoznawczych do Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych,
 • współpracujemy z pracodawcami, szkołami w tworzeniu bazy informacyjnej o: rynku pracy, edukacji, zawodach,
 • współpracujemy z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji: aktualne informacje o potrzebach rynku pracy