O nas

 

Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego obejmuje swoją działalnością:

 • orientację i poradnictwo zawodowe
 • badanie predyspozycji zawodowych

Działalność Ośrodka jest zorientowana na:

 • wspieranie szkół w koordynowaniu działalności informacyjno doradczej,
 • wspieranie działalności szkolnych ośrodków kariery,
 • współpracę z radami pedagogicznymi szkół w zakresie zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
 • współpracę z instytucjami, wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania szkół na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej,
 • prowadzenie warsztatów w zakresie umiejętności interpersonalnych przygotowujących uczniów i dorosłych, do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • prowadzenie zajęć w zakresie zawodoznawstwa,
 • informowanie o lokalnym i regionalnym rynku pracy,
 • udzielanie pomocy 2 przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
 • upowszechnianie dobrych praktyk szkół, instytucji i pracodawców,
 • indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów i dorosłych.

Ośrodek wdrożył opracowany wcześniej łódzki model doradztwa zawodowego w gimnazjach.
W Ośrodku podejmowane są również działania ukierunkowane na kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów oraz wykonywanie i prezentowanie projektów w ramach Akademii Liderów Kariery. Uczestniczą w nich uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


Ośrodek jest organizatorem:

 • konkursu „Zawody przyszłości”,
 • wycieczek do przedsiębiorstw,
 • spotkań rodziców z pracodawcami,
 • warsztatów  dla uczniów np. „Świat zawodów na wesoło”, „Planowanie czyli jak budować swoją drogę rozwoju”,
 • spotkań uczniów z przedstawicielami różnych zawodów,
 • konferencji dla rady pedagogicznej, rodziców,
 • kursów i warsztatów doskonalących dla rady pedagogicznej np. ”Świadoma rola rady pedagogicznej w procesie orientacji zawodowej”,

W Ośrodku odbywają się systematyczne konsultacje indywidualne z uczniami, rodzicami, radą pedagogiczną. Dysponuje on odpowiednią bazą informacyjną i narzędziami poradnictwa zawodowego.


Doradcy zawodowi pomagają uczniom i dorosłym:

 • określić zainteresowania i uzdolnienia,
 • ustalić preferencje zawodowe,
 • dokonać samooceny, odkrywać mocne strony, zidentyfikować czynniki trafnego wyboru zawodu, tworzyć indywidualne plany rozwoju zawodowego.